نویسنده = محمد امیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ریخت شناسی و ریزساختاری قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک-های واگرا

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 101-113

وحیدرضا اوحدی؛ محمد امیری؛ مرتضی دیرانلو