نویسنده = امیرحسین خسروجردی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی