نویسنده = سعید متصدی زرندی
تعداد مقالات: 2
1. پیشنهاد بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص منواکسید کربن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 51-60

سعید متصدی زرندی؛ آزاده رزاقی