نویسنده = هادی زارعی محمود آبادی
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل زیست محیطی در امکان سنجی توسعه شهری، روستایی و صنعتی با استفاده از مدل AHPو تحلیل آن در سیستم GIS(مطالعه موردی: شهرستان گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

آرین نورآذر کلانتر؛ هادی زارعی محمود آبادی؛ علی اکبر جمالی