نویسنده = مهرداد شیرین آبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات هرومون 17-بتا استرادیول و الرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynctus mykiss )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 105-112

طاهره ناجی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ مهرداد شیرین آبادی


2. شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 127-136

محمدکریم جاذبی زاده؛ مهرداد شیرین آبادی


3. شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 103-111

محمدکریم جاذبی زاده؛ مهرداد شیرین آبادی