نویسنده = ماریا محمدی زاده
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت اکتینوباکتری های مزارع گندم به منظور کنترل زیستی آفات قارچی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-25

مجید گذری؛ ماریا محمدی زاده؛ محسن گذری؛ مریم رفعتی


2. مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 1-20

مجید عباسپور؛ پروین فرشچی؛ سید مسعود منوری؛ ماریا محمدی زاده