نویسنده = محمدرضا بمانیان
تعداد مقالات: 3
1. مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 559-570

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ اصغر محمدمرادی


2. بررسی تغییرات شرایط حرارتی حاکم برساختمان‌های مسکونی در نیمه دوم دوران قاجار با استفاده از روش کارکردی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 533-545

احسان زمانی؛ آرین امیرخانی؛ حدیث امان اله بهاروندی؛ محمدرضا بمانیان


3. بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 103-112

محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی