نویسنده = Yunos Eftekhari Yegane
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-154

سید محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عطا بابازاده ناصری؛ محمدرضا خانمحمدی هزاوه؛ یونس افتخاری یگانه