نویسنده = نادر رازقی
تعداد مقالات: 3
1. اعتبارسنجی پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) مطالعه موردی: شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

زهرا همتی؛ صادق صالحی؛ مهرداد کاظمیان


2. تاثیر متغیرهای اجتماعی بر شناخت مردم نسبت به گرد و غبار با تاکید بر پدیده ریزگردها (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان،ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

صادق صالحی؛ نادر رازقی؛ فاطمه بیگی


3. بررسی نقش جنسیت در جهت گیری های زیست محیطی (مورد مطالعه: شهرارومیه)

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-161

صادق صالحی؛ افشار کبیری؛ سارا کریم زاده