نویسنده = مرضیه باورساد
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت و توسعه پایدار منظر فرهنگی چشمه علی ری

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 223-235

مرضیه باورساد؛ مجتبی انصاری