نویسنده = مهرداد هادی پور
تعداد مقالات: 3
1. مکانیابی شهرک ها و نواحی صنعتی بارعایت ملاحظات آمایشی و کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی: شهرستان اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

مهرداد هادی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ مریم کیشانی فراهانی؛ مرضیه علی خواه اصل


2. ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

دوره 21، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 81-91

فرزانه بهراد؛ مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری؛ آزاده کاظمی