نویسنده = خسرو محمدعلیزاده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عوامل محیطی بر محصول‌دهی درختان بلوط شاخه‌زاد زاگرس مطالعه موردی: بررسی اثرات رویشگاه بر رویش قطری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 119-126

جواد سوسنی؛ اصغر فلاح؛ خسرو محمدعلیزاده؛ حامد نقوی