نویسنده = وحید حیدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پرتوزایی محیطی در مصالح ساختمانی مصرفی شهرستان اراک

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 487-496

رضا پورایمانی؛ وحید حیدری