نویسنده = مرتضی قبادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و پایش تخریب کاربری اراضی پیرامون رود دره های شهری با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

مرتضی قبادی؛ علیرضا سپه وند