نویسنده = سیما سبزعلیپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمیت و کیفیت اجزاء خشک موجود در پسماندهای شهری مناطق 6 و 7 شیراز

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 417-427

مرضیه نوروزی جهان آباد؛ سیما سبزعلیپور