نویسنده = جهانگیر فقهی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی روند تغییرات پوشش/ کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه خودکار (مطالعه موردی استان همدان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-129

جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی؛ جهانگیر فقهی؛ علی طاهرزاده