نویسنده = محمد وحید دستجردی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد بیناب نمایی فرو شکست القایی لیزری در پایش زیست محیطی کیفیت آب و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

احمد واعظ؛ محمدرضا دربانی؛ محمد وحید دستجردی؛ علی موسوی آذر؛ سید جبار موسوی


2. تفکیک خودکار کاغذهای باطله به روش بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری در فرآیند بازیافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد وحید دستجردی؛ سید جبار موسوی؛ زهرا رمضانیان؛ سید محمدرضا دربانی؛ محمود سلطان الکتابی