نویسنده = آزاده نصرآزادانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 437-450

آزاده نصرآزادانی؛ مهران هودجی