نویسنده = مرتضی ادیب
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب مفهوم پایداری در طراحی محیط از دیدگاه معماران و معماران منظر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 283-305

مرتضی ادیب؛ سعید نوروزیان ملکی