نویسنده = سلیمان محمدی دوست
تعداد مقالات: 2
1. ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد علی خانی زاده؛ نیلوفر حبیبی نامقی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


2. بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ محمد حسین انصاری