نویسنده = فاطمه سادات حسینی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1397

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی