نویسنده = سودابه سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. برنامه‌ریزی بهینه یک هاب انرژی مسکونی مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

سودابه سلیمانی؛ ملیحه حیدری؛ فرامرز فقیهی


2. ارزیابی فنی و اقتصادی ساختمان تجاری انرژی خالص صفر در شهر اهواز با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

سیدمحمدامین موسوی سادات؛ حسین محمد نژاد شورکایی؛ سودابه سلیمانی


3. تحلیل حفاظتی شبکه توزیع مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی و منابع تولید پراکنده سنکرون مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

امیر مرادی؛ حسین محمدنژاد شورکائی؛ فرامرز فقیهی؛ سودابه سلیمانی