نویسنده = مرزبان فرامرزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ارتباط بین تراز آب زیرزمینی، وضعیت خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان ایوان، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

مرزبان فرامرزی؛ دنیا امینی؛ نسیم میرزائی؛ مریم موسوی


2. ارزیابی روند بیابان زایی در دشت مهران با تاکید بر معیارهای بیوفیزیک مدل IMDPA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ محسن توکلی؛ مرزبان فرامرزی