نویسنده = مجتبی رفیعیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عوامل انگیزشیِ ساکنان بافت‌های فرسوده در نوسازی شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

مجتبی رفیعیان؛ مریم رضائی؛ ماندانا مسعودی راد


2. بررسی شیوه حفاظت محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-40

مجتبی رفیعیان؛ زهراالسادات اردستانی