نویسنده = نرجس اکاتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه‌‌نیمه های سیستان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-55

نرجس اکاتی؛ فاطمه عین الهی؛ مصطفی غفاری