نویسنده = ناصر شاهنوشی
تعداد مقالات: 1
1. حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 293-305

مریم مقیمی؛ ناصر شاهنوشی؛ شهناز دانش؛ بیت ا.. اکبری مقدم؛ محمود دانشور