نویسنده = داریوش کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 571-581

داریوش کریمی؛ نگین موسوی مدنی