نویسنده = امیرحسین مزینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر سلامت

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-30

امیرحسین مزینی؛ نیلوفر مرادحاصل


2. ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران ( رویکرد اقتصاد محیط زیست )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 11-24

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی