نویسنده = مسعود منوری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-36

مسعود منوری؛ مریم مروتی؛ امیرحسام حسنی؛ پروین فرشچی؛ زهرا روستا


2. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه محل پیشنهادی دفن زباله شهر تهران بر محیط بیولوژیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 61-70

مسعود منوری؛ محمد رضا صادقی بنیس؛ عاطفه عیسی نظر فومنی


3. تاثیرآلودگی هوا برغلظت عناصر سنگین در خاک پارک ملت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-64

عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ مسعود منوری؛ سعیده سادات مسیبی


4. بررسی اثرات زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان شهریار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 62-74

مسعود منوری؛ سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ زهرا صمدی طاری


5. بررسی سیستم های کمینه سازی ضایعات در صنعت تولید مواد شوینده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-22

مصطفی خضری؛ مسعود منوری؛ حمید اناری تفتی


6. بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 52-61

قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی


7. بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 39-50

نعمت اله خراسانی؛ پروین فرشچی؛ مسعود منوری؛ حجت جباری


8. ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 85-90

احمد جنیدی جعفری؛ قاسم علی عمرانی؛ فریده گلبابایی؛ مسعود منوری؛ مهری صارمی