نویسنده = سعید مطهری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


2. بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 31-45

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید مطهری