موضوعات = آب و محیط زیست
تعداد مقالات: 77
76. ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگ های آزو از پساب صنایع

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 64-57

منیره مجلسی؛ احمدرضا یزادنبخش؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار


77. مقایسه اثرات ممانعت کنندگی کلرید پتاسیم، کلرید آمونیم و دی متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-1

محمد کاظم سوری؛ کمال السادات اسیلان؛ فولکر رومهلد؛ معین نائیجی