طراحی یک سیستم ارزیابی نوین و یکپارچه به منظور انتخاب و رتبه‌بندی مدارس سبز در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

5 استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: طراحی یک سیستم ارزیابی یکپارچه جهت انتخاب و رتبه‌بندی مدارس سبز، رویکردی منطقی در ایجاد پشتوانه علمی برای تعیین مدارس سبز کشور به شمار می‌رود. فقدان مدارس سبز در میان مدارس رسمی کشور ضرورت وجود یک سیستم ارزیابی بومی را که همچون مدل اطلاعاتی، تصمیم‌گیرندگان را در ارتقاء مدارس فوق یاری می‌دهد بیشتر آشکار می‌سازد.
روش بررسی: در این تحقیق هدف این است که با استفاده از تکنیک‌های مختلف وزن‌دهی، روش نوینی در ارزیابی و رتبه‌بندی مدارس سبز ارائه گردد. به‌منظور بررسی کاربرد عملی، سیستم ارزیابی طراحی‌شده در پنج مدرسه سبز منتخب در شهر تهران اجرا و بررسی شد.
یافته‌ها: در میان معیارهای رفتاری بهره‌برداران، معیار ویژگی‌های مدیریتی با وزن (186/0) رتبه اول و معیار آموزش محیط زیست و فعالیت‌های محیط زیستی با وزن (176/0) رتبه دوم را کسب کرده است. همچنین در میان معیارهای مهندسی- معماری مدرسه، معیار فضای سبز با وزن (242/0) رتبه اول و معیار کیفیت هوا و دمای مناسب با وزن (193/0) رتبه دوم را کسب کرده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج ارزیابی با سیستم پیشنهادی نشان داد که مدرسه شماره 4، 3، 2 و 5 به ترتیب رتبۀ اول تا چهارم را از نظر معیارها و شاخص‌های پیشنهادی برای مدارس سبز به دست آوردند و مدرسه شماره 1 فاقد عنوان مدرسه سبز معرفی شد. در پایان نیز، سعی شد با ارائه راهکارهای مناسب، به مدیران این مدارس به‌منظور مدیریت محیط زیستی بهتر یاری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات