بررسی اثرات فعالیت های کشاورزی بر تجمع فلزات کادمیوم، کبالت و کروم در خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست موسسه آموزش عالی بهاران

2 هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: مقادیر زیادی مواد شیمیایی نظیر کودهای شیمیایی و حشره‌کش‌ها و همچنین لجن فاضلاب سالیانه در خاک های کشاورزی به کار برده می‌شود، چنین کاربردی ممکن است نتیجه در افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تجمع فلزات سنگین کادمیم، کبالت و کروم و تعیین روند تجمع این فلزات در خاک می باشد.
روش بررسی: جهت انجام مطالعه، تعداد 97 نمونه خاک به روش سیستماتیک از زمین‌های کشاورزی با قدمت متفاوت در استان همدان واقع در غرب ایران، برداشت شد. آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه غلظت فلزات در مزارع مختلف مورد استفاده قرار گرفت، با توجه به قدمت کشت‌ها و میانگین غلظت فلزات در هر کشت، روند تجمع فلزات سنگین مشخص شد. علاوه بر این، از شاخص فاکتور آلودگی برای مقایسه ریسک آلودگی در کشت های مختلف استفاده شد.
نتایج و یافته ها: نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار در غلظت همه فلزات در کشت‌هایی با قدمت متفاوت بود، که گواه این است، طول مدت کشاورزی بر تجمع فلزات سنگین تاثیر داشته است. روند تجمع برای فلزات کادمیم کبالت و کروم نمایی بدست آمد. همچنین نتایج شاخص فاکتور آلودگی نشان داد که کشت‌های با قدمت بیشتر در ریسک بالاتری از آلودگی از نظر فلزات سنگین قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات