بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 ندارم

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از ساقه‌های گندم (کلش) به عنوان یک بیوفیلتر طبیعی برکاهش میزان آمونیاک محلول در آب و همچنین تاثیر آن بر بقای ماهیان بود. به همین منظور، در ابتدا ساقه‌های گندم با استفاده از تسمه‌های پلاستیکی مهار گردید و در سه تیمار دسته‌بندی شدند. تیمار‌ها بصورت؛ مخازن حاوی 10% ساقه گندم، 5% ساقه گندم و بدون ساقه گندم در سه تکرار برای هر‌ تیمار انتخاب شدند. اندازه‌گیری میزان آمونیاک، در ابتدای آزمایش و 24، 48، 72، 96 ساعت پس از اضافه کردن آمونیاک صورت گرفت. تیمار بندی‌ها و زمانبندی مربوط به تاثیر ساقه گندم بر بقای ماهیان در معرض غلظت فوق حاد آمونیاک (آزمایش دوم) درست مشابه آزمایش اول بود با این تفاوت که اینبار هریک از تیمار‌ها علاوه بر ساقه گندم، حاوی 18 عدد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزنی 2/0±8 گرم بود. میزان تلفات، در ابتدای آزمایش و بازه‌های زمانی 24، 48، 72، 96 ساعت پس از اضافه کردن آمونیاک شمارش گردید.
نتایج نشان داد میزان آمونیاک در تیمار‌های تفاوت معناداری نسبت به گروه شاهد دارد (05/0>p). بین میزان آمونیاک در تیمارها در مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>p). بیشترین میزان کاهش آمونیاک مربوط به تیمار 10% ساقه گندم بود. کمترین میزان تلفات ماهیان در مرحله دوم آزمایش مربوط به تیمار 10% ساقه گندم با مجموع 2 عدد بود؛ همچنین شاهد (بدون ساقه گندم) بیشترین تلفات ماهیان را داشت(15 عدد). نتایج مطالعه حاضر نشان داد، استفاده از ساقه های گندم راه موثری در کاهش میزان آمونیاک محلول در آب و افزایش شانس بقای ماهیان در مواجهه با مقادیر فوق حاد آمونیاک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات