حذف نیتروژن و مواد آلی فاضلاب مراکز دفن زباله، با استفاده از بازچرخش فاضلاب و فرایند بی هوازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از روش های معمول در تصفیه فاضلاب مراکز دفن زباله، استفاده مجدد از فاضلاب بر روی مراکز دفن زباله است. در این روش، طی فرایند بی هوازی، مواد آلی فاضلاب حذف می شود. در این مطالعه دو سیستم مورد بررسی قرار گرفت. سیستم یک، که فقط شامل راکتور حاوی زباله تازه است، در این سیستم فاضلاب پس از تولید بر روی زباله تازه بازگردانده می شود. سیستم دو، شامل راکتور حاوی زباله تازه و راکتوری حاوی زباله خوب تجزیه شده است. در این سیستم فاضلاب پس از خروج از زباله تازه، برروی راکتور حاوی زباله خوب تجزیه شده تخلیه و سپس بر روی زباله تازه بازگردانده می شود. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در سیستم یک، انباشتگی مواد آلی و NH4+-N رخ می دهد، اما حذف مواد آلی و NH4+-N در سیستم دو بخوبی صورت می گیرد، به طوری که در سیستم دو، بیشترین نرخ حذف مواد آلی  1000 و بیشترین نرخ حذف NH4+-N 105 است و در راکتور حاوی زباله خوب تجزیه شده، رخ داده است. در طول مدت آزمایش ، میانگین بازده حذف مواد آلی در سیستم دو، 85% و میانگین بازده حذف NH4+-N برابر 34% می باشد.

کلیدواژه‌ها