بررسی و تحلیل اثرات بهبود کیفیت محیط زیست بر امید به زندگی در ایران (یک رویکرد اقتصادی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه رازی

چکیده

آلودگی زیست‌محیطی علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه‌یافتگی کشورها برجا می‌گذارد، می‌تواند سایر جنبه‌های کمی و کیفی زندگی انسان‌ها را تحت شعاع قرار دهد و به‌شدت بر امید به زندگی که یکی از اجزای مهم شاخص توسعه انسانی می‌باشد، اثرگذار است. امید به زندگی یا میزان مرگ‌ومیر در یک کـشور، سنجه‌ای کلـی از وضـعیت سـلامت ملت‌ها و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره است و از آن به‌عنوان نماگر اصلی سلامت یک جامعه یاد می‌شود.
برای این منظور در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، اثرکیفیت محیط‌زیست بر امید به زندگی در استان‌های ایران طی دوره زمانی 1393-1382 بررسی شده است.
نتایج تحقیق حاکی از وجود یک اثر منفی و معنادار آلودگی محیط‌زیست بر امید به زندگی است، به عبارتی هرچه انتشار CO2 افزایش یابد؛ میزان امید به زندگی در استان‌های کشور کاهش می‌یابد. رابطه‌ی درآمد سرانه، شاخص صنعتی شدن و نرخ باسوادی با امید به زندگی، مثبت و معنادار می‌باشد. اما مخارج بهداشتی سرانه، نرخ شهرنشینی و وقفه آلودگی دارای اثر منفی بر امید به زندگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات