تعیین و اندازه‌گیری رادیواکتیویته طبیعی در نمونه‌های محیطی منطقه معدن سونگون ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 با توجه به اهمیت شناسایی عوامل آلاینده محیطی و حفاظت در برابر آن ها، هدف از انجام این طرح، تعیین میزان رادیواکتیویته طبیعی در منطقه معدن مس سونگون  و مقایسه آن با سطح استاندارد جهانی است. در این کار پژوهشی میزان رادیواکتیویته طبیعی در خاک و سنگ مناطق مختلف معدن مس سونگون اندازه‌گیری شده است. اکتیویته ویژه رادیونوکلوئیدهای  و  و  با به کار گیری سیستم طیف سنجی اشعه گاما و آشکارساز فوق خالص ژرمانیم (HPGe) اندازه گیری شده و آنالیز طیف گامای به دست آمده توسط نرم افزار Mastro  و بادر نظر گرفتن ضرایب خودجذبی نمونه‌ها، انجام یافته است.
 محاسبات نشان می‌دهند که میزان عناصر فوق به خصوص   40K   در بسیاری از نقاط منطقه، از مقدارمیانگین جهانی ارایه شده توسط ) UNSCEAR, (2000 بالاتر است.
با توجه به اثرات بیولوژیکی تشعشع در انسان نتایج به دست آمده به لحاظ حفاظت در برابر پرتوها و سلامتی افرادی که در معدن مشغول فعالیت هستند، بسیارحایز اهمیت است

کلیدواژه‌ها