ارزیابی و تحلیل وضعیت پارک های شهری با استفاده از ابزار SWOT و ارایه مدل مناسب (مطالعه موردی پارک 8 شهریور شهر سمنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فضای سبز شهری یکی ازعناصر ساختار شهری است که جزء فضاهای باز شهری به شمار می آید  و دارای پوشش گیاهــی است. از این فضاها می توان به عنوان لایه های تنفسی سیستم شهری نام برد که دارای عملکردهای مختلفی مانند زیباسازی شهر، تعدیل کننده شرایط محیطی و محل گذران اوقات فراغت می باشد.
این فضا در درجه اول از نظر مسایل زیست محیطی و در درجه دوم از نظر گذران  ساعات فراغت به عنوان مراکز تفریحی و  فرهنگی حایز اهمیت است. در این تحقیق ابتدا  نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک 8 شهریور سمنان شناسایی و وضع موجود آن با  استفاده از روش SWOT در خصوص عناصر طبیعی و مصنوع پارک تحلیل و الگوی مناسب پارک پیشنهاد شده است. هم گام  با آن نیازهای فزاینده شهر سمنان به فضای تفریحی فراغتی و فضاهای  سبز ویژه شهروندان و جذب طبیعت گرد شهری با نظر سنجی از کاربران بررسی شده است.
جامعه مورد مطالعه کلیه شهروندان شهر سمنان به تعداد 126780 نفر بر اساس سر شماری سال 1385 می باشد و تعداد نمونه 170 نفر از این مجموعه بوده است. در انجام این بخش از تحقیق4 فرضیه در نظر گرفته شد هر چهار فرضیه تحقیق یعنی" دستیابی به معیارها و طراحی مناسب در پارک به ایجاد محیطی آرام بخش و مفرح ویژه شهروندان کمک می نماید"، " به کارگیری تمهیدات و تجهیزات مناسب در پارک به جذب شهروندان و اکوتوریسم می انجامد" ، " الگوهای زیبا سازی منظر و محیط در پارک های شهری باعث جذب و افزایش کمی کاربران است"، "دستیابی به محیط زیبا و سبز شهری باعث افزایش کیفی زندگی شهروندان و سلامت روانی و جسمانی و بازدهی بیشتر در جامعه است"، با محاسبه فراوانی در صدی، انجام آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.

کلیدواژه‌ها