رابطه بین تغییرات دمای سطح آب (SST) و مقادیر بارش ساحل شمالی دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

رابطه متقابلی بین دریاها و آب و هوا وجود دارد و این رابطه منجر به اثر پذیری آنها از یکدیگر می شود . یکی از این روابط بین دمای سطح آب دریا (SST) و بارش سواحل برقرار می باشد . دریای عمان یکی از این دریاها است که با آب و هوای ایران رابطه دارد. در این پژوهش رابطه بین SST دریای عمان و بارش ساحل جنوب شرقی ایران مطالعه شده است. داده های آماری مورد استفاده شامل میانگین SST دریای عمان و بارش ایستگاههای ساحلی استانهای سیتان و بلوچستان و هرمزگان بوده است . با استفاده از نرم افزارهای ArcGIs و GRADS داده های با فرمت NC دمای سطح آب دریا پردازش شده و در نتیجه نقشه های تغییرات SST دریای عمان و میانگین ماهیانه آن تهیه شده است و با کمک نرم افزارهای MiniTab و SPSS نمودار روند تغییرات SST و بارش ماهیانه و همچین نمودار همبستگی فصلی بین SSTو بارش ترسیم شده است . نتایج نشان داد که یک دوره ثبات گرمایی پنج ماهه SST دریای عمان در دوره گرم سال با کمترین نوسان به وقوع پیوسته است . دوره غالب بارشی سواحل شمالی دریای عمان فصل زمستان بوده است. همچنین خشک ترین فصل ساحل دریای عمان در قسمت غربی ساحل تابستان و در قسمت شرقی بهار بوده است . مدل همبستگی بین SST و بارش دو روند متفاوت را نشان داده است که همبستگی معکوس منفی در فصل های زمستان و بهار و همبستگی مثبت در فصل های تابستان و پاییز بوده است . همبستگی مثبت فصل تابستان به علت دمای بالای آب و عبور توده هوای موسمی و همبستگی مثبت فصل پاییز به علت دمای بالای آب و عبور کم فشار سودانی از روی دریای عمان بوده است . در این پژوهش شدیدترین تغیرات دمای سطح آب دریا در فصل تابستان مشاهده شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات