بررسی قابلیت نانو ذرات رس مونتموریلونیت در کاهش آلودگی شیرابه کمپوست عبوری از خاک سیلت لومی (مطالعه موردی:کارخانه کمپوست آق قلا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه آلودگی های محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجو

3 استاد

چکیده

بررسی حرکت، انتقال، نشر و ترابری آلودگی فاز مایع زباله‌ها (شیرابه‌)، از معضلات مهم‌ زیست محیطی بخصوص در دهه های اخیر می‌باشد. در این تحقیق اثر افزودن نانو رس بر کاهش آلودگی شیرابه خروجی از خاک سیلتی لومی کارخانه کمپوست آق قلا بررسی گردید. بدین منظور خاک منطقه، پس از خشک شدن از الک دو میلیمتری عبور داده شده و ویژگیهای اولیه خاک شامل برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک اندازه گیری شد. برای آلوده سازی محیط متخلخل خاک قیف‌هایی تهیه و محیط داخلی آنها با کاغذ صافی شماره40 به عنوان فیلتر پوشش داده شد. خاکها در حجم 200 گرمی با درصد های وزنی 0،1،4،5،7 نانو پودر رس مونتموریلونیت بطور کاملا همگن مخلوط و در سه تکرار و به قیف ها منتقل شد. آلاینده مورد استفاده شیرابه فاضلاب نیمه تصفیه شده کمپوست زباله شهری کارخانه آق قلا بود، که به میزان 3 حجم منفذی به محیط خاک منتقل گردید. به هر بخش افزوده شده 24 ساعت زمان داده شد تا با مخلوط خاک-نانورس واکنش دهد و زهاب خروجی از انتهای قیف ها جمع آوری شد. بررسی تاثیر درصد های مختلف نانورس بر روی شیرابه خروجی نشان داد با افزایش درصد نانو رس در خاک کاهش آلاینده هایی مانند BOD،COD، فلزات سنگین در شیرابه کاملاً مشهود بود، لیکن بدلیل کاهش چشمگیر پارامترهای مورد سنجش به ویژه BOD و COD در زه آب خروجی، ممکن است بتوان از نانو‌رس‌ها به عنوان یک روش پیش تصفیه یا روش تصفیه تکمیلی شیرابه زباله استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات