بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مسائلی که در شهرها وجود دارد و از جهات مختلف، چالش‌های جدی را برای شهر و شهروندان در پی داشته، وجود زمین‌های رهاشده و بلااستفاده در مناطق و محلات شهری است. این مسئله که امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و مسئولان شهری است، مولد بسیاری از معضلات اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی و اقتصادی در شهرها است. هدف این پژوهش، بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری در ابعاد سه‌گانه‌ی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی (نمونه موردی: شهر ایلام) می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به‌صورت توصیفی- تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بهره‌گیری از آزمون‌هایی همچون آزمون T تک‌نمونه‌ای و نیز رگرسیون خطی ساده است. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها، نشان می‌دهد که رهاشدگی اراضی در ناپایداری شهری در ابعاد سه‌گانه زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی نقش دارد. در این میان، با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده، نقش رهاشدگی اراضی در ناپایداری زیست‌محیطی به‌مراتب بیشتر از دو بعد دیگر در محدوده‌ی موردمطالعه است. به‌طورکلی میتوان گفت درصورتی‌که از زمین درون شهر ایلام، درست استفاده شود و به شکل صحیحی مدیریت گردد تا چند دهه‌ی آینده نیاز به گسترش فیزیکی ندارد و می‌توان در جهت رسیدن به پایداری شهری گام برداشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات