شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم تحقیقات

چکیده

محیط ‌زیست یکی از ابعاد حساس و آسیب‌پذیر است که همواره در معرض تهدید قرار گرفته است. حفظ محیط‌ زیست یک وظیفۀ همگانی و ملی است به نحوی که باید در حیطه وظایف و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی به حفظ آن پرداخت و شهرداری نیز به عنوان یکی از متولیان امر در این زمینه نقش حیاتی را ایفا می‌نماید. هدف کلی این تحقیق که به روش پیمایشی انجام شد، شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان شهرداری تهران در خصوص مسایل محیط زیست و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM است. بدین منظور جامعه آماری را کارکنان شهرداری منطقه 2 تهران به تعداد 1331 نفر تشکیل دادند. طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی به تعداد 310 نفر شناسایی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی تایید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 محاسبه و تایید گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MATLAB مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری میان افراد با تحصیلات متفاوت از نظر نیازهای آموزشی وجود دارد، بدین معنی که کارکنان با تحصیلات فوق دیپلم نیاز آموزشی بالاتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند. همچنین از نظر نیازهای آموزشی افراد با تحصیلات کارشناسی نیاز آموزشی بالاتری نسبت به کارشناس ارشدها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات