بررسی چگونگی تاثیرگذاری پلان معماری بادگیرها در کاهش دمای محیط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بادگیرها از عناصر تاریخی معماری ایران می باشند که ابداعی مهم در معماری بومی تلقی می شوند. این عناصر که با رویکرد اقلیمی طراحی گردیده اند، به عنوان یک سیستم سرمایش ایستا شناخته شده اند و تهویه مطبوع را با بهره­گیری از انرژی تجدیدپذیر باد فراهم می آورند.
این تحقیق با هدف بررسی بادگیرهای اقلیم گرم و خشک انجام گرفته و شهر یزد به عنوان شهر مطالعه موردی برگزیده شده است. بادگیرهای یزد با فرم های متفاوتی دیده شده اند و این تحقیق نشان می­دهد که ویژگی های شکلی آن هــا نقش مهمـی در عملکرد شان ایفا می­کند.
مطالعه با بررسی های میدانی انجام گرفته و نمونه های انتخابی که 54 نمونه بوده، به صورت تصادفی در 5 محله شهر یزد انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ارتباط میان معماری و عملکرد بادگیرها برای اولین بار انجام گرفته است و در ابتدا بادگیرهای یزد گونه شناسی گردیده و سپس سرنمون ها برای  تحلیل عددی و محاسبه رفتار حرارتی انتخاب شده اند.
این تحقیق با بهره گیری از علم دینامیک سیالات محاسباتی و استفاده از نرم افزار فلوئنت و تحلیل عددی انجام گرفته است. خانه رسولیان به عنوان نمونه موردی در نرم افزار مدل سازی گردیده و سپس سه نمونه پلان بادگیر در این خانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از تفاوت نتایج دما و رطوبت در این سه مدل بود. پس از انجام محاسبات پلان برتر به لحاظ کارکرد رفتار حرارتی و تاثیرگذاری بر آسایش حرارتی مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها