بررسی ویژگیهای آب خاکستری و روشهای بازیابی آن

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 کرسی یونسکو در بازیافت آب

2 رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

چکیده

آب خاکستری به فاضلاب تولیدی خانگی از روشویی، حمام، ماشین لباسشویی و آشپزخانه‌ها اطلاق می‌گردد، که در مبدأ از فاضلاب دستشویی و توالت تفکیک شده‌باشد. در این مطالعه سعی گردیده با استفاده از مطالعات قبلی کیفیت آب خاکستری مورد بررسی قرار گیرد، سپس نگاهی به استانداردهای بازگردانی آب جهت مصارف مختلف شده است و در پایان مروری بر فرآیندهای نوین تصفیه آب خاکستری و مزایا و محدودیتهایشان گردیده است. براساس این بررسی میتوان نتیجه‌گیری نمود که کیفیت آب خاکستری تولیدی بسیار متغیر و کاملاً وابسته به منبع تولید می‌باشد. در یک طبقه‌بندی می‌توان فاضلاب ناشی از حمام و روشوییها را آب خاکستری روشن و فاضلاب ناشی از آشپزخانه و ماشین لباسشوییها را آب خاکستری تیره نام ‌نهاد. طی سالیان اخیر مطالعات گسترده‌‌ای بر روی سیستمهای تصفیه آب خاکستری صورت پذیرفته است. تصفیه‌های فیزیکی راندمان حذف محدودی بر روی آب خاکستری دارند، لذا غالباً برای آب خاکستری روشن توصیه می‌شوند. روشهای تصفیه شیمیایی توانایی حذف مواد جامد معلق، پاتوژنها و سورفکتانتها را دارند، لکن در حذف کامل BOD ناتوان هستند. تصفیه‌های زیستی راندمان مطلوبی برای تصفیه آب خاکستری دارند، اما عدم تعادل مواد مغذی به عنوان یک عامل محدودکننده در این سیستمها وجود خوهد داشت. در مجموع ترکیب فرایندهای زیستی هوازی و پیش‌تصفیه فیزیکی و ضدعفونی به عنوان اقتصادیترین راه جهت تصفیه آب خاکستری با بار آلودگی بالا توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات