بررسی ضرورت آموزش های محیط زیست و تغییراقلیم در برنامه درسی رشته های دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد انرژی، محیط زیست، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه (HSE)، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات اقلیم جهانی و بروز بحران‌های زیستی، تغییر نیاز‌های بشر، کاهش منابع طبیعی و افزایش آلودگی‌ها، نیاز به دانش و مهارت متخصصان، ضرورت بازنگری برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی را ایجاب می‌کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی برنامه‌ درسی رشته‌های محیط‌زیست دانشگاه‌های کشور با تأکید بر موضوع تغییرات اقلیم و ضرورت آموزش‌های محیط‌زیست و تغییر اقلیم در رشته‌های دانشگاهی، انجام شده‌است.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق با توجه به ماهیت و اهداف مطالعه، توصیفی می‌باشد. جامعه آماری مطالعه 364 نفر از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و متخصصین محیط‌زیست کشور است که طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی خوشه‌ای از دانشکده‌های محیط‌زیست دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انتخاب شده‌است. به منظورگردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخت با روایی اعتبارسنجی شده توسط متخصصان و پایایی 76/0 طبق ضریب آلفا کرونباخ، استفاده شده‌است. با توجه به مدل نظری مطالعه، متغیرها از طریق آزمون t مستقل یا تک نمونه‌ای بررسی شدند.
یافته‌ها: بررسی نتایج پرسشنامه‌ها با توجه بر معضلات محیط‌زیست کشور، ضرورت توجه بیش از پیش به مسائل محیط‌زیست و تغییرات اقلیم را در رشته‌های دانشگاهی مرتبط و غیر‌مرتبط در تمام مقاطع نشان می‌دهد و آن را در بهبود بحران‌های محیط‌زیست کشور اثربخش می‌داند.
نتیجه‌گیری: نتایج بررسی بیان‌گر ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاه‌ها با توجه به معضلات محیط‌زیست کشور و با تأکید بر موضوع تغییرات اقلیم است. در این مهم گزینه افزودن واحدهای درسی اختیاری و اجباری تغییر‌ اقلیم در کلیه رشته‌های دانشگاهی، متناسب با نیازهای آموزشی رشته‌های مختلف، می‌تواند در بهبود بحران‌های محیط‌زیست کشور، اثر‌بخشی برنامه‌های آموزشی و ارتقای شاخص‌های آموزشی محیط‌زیست کشور مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: تغییرات اقلیم، آموزش محیط‌زیست، برنامه درسی، رشته‌های دانشگاهی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات