اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک های شهری با استفاده از تکنیک ELEKTRE (مطالعه موردی: بوستان های شهرکرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

فضای سبز به عنوان جزئی از نظام کالبدی شهر که انسان همواره با آن در تماس بوده معرفی می‌گردد. هدف از طراحی آن در حقیقت توجه به نیازهای انسانی و فرهنگی جامعه و نیز جستجوی عوامل ضروری در ایجاد فضای سبز مناسب شهری است. سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرها باید به عنوان متولی و پیشگام در امور فضای سبز، با احداث پارک‌های درون شهری و جنگل کاری‌های پیرامون شهری و اجرای طرح‌های گوناگون زیست محیطی، دگرگونی های مثبتی در جهت افزایش همزیستی انسان با طبیعت ایجاد کنند.
هدف از انجام این تحقیق ساماندهی وضعیت پارک‌ها و فضای سبز زینتی شهری در شهر کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و بررسی‌های میدانی و با استفاده از مدل ELEKTRE صورت گرفته است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور کلی از بین بوستان های مورد مطالعه در این تحقیق، بوستان مادر توانسته شاخص های مورد نظر در طرح تحقیق را به خود اختصاص دهد و به عنوان بوستان برتر اتخاب شود. بادرنظر گرفتن معیارهای فضای سبز موجود درکشور، پارک مادر با یک برد و بدون هیچ باخت با داشتن بالاترین شاخص ها از بین شاخص های موجود اولویت اول و پارک های مادر و شهید مطهری با یک باخت و بدون هیچ برد، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات