سنجش فضایی میزان دست یابی به شاخص های شهر سالم در مراکزشهرستان های استان کرمان با استفاده از مدل Vikor

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

زمینه و هدف:در اواسط دهه 1980 میلادی رویکرد شهر سالم به عنوان راهی برای دست یابی به شرایط مطلوب زندگی فردی و اجتماعی مطرح شد . شهرسالم امکانات لازم برای پرورش سالم و مولد را بوجود می آورد که میتواند فضاهای سالم را توسعه داده و بهداشت و سلامتی جامعه را ارتقاء دهند وبستری برای توسعه روابط، تعاملات انسانی و بهبود وضعیت زیست محیطی شهر فراهم نمایند. دراین خصوص اجرای طرح شهر سالم ضمن ایجاد مشارکت مردمی در توسعه ی پایدار شهرها نقش مهمی ایفا میکند. در واقع شهر سالم، شهری برای تحقق انسان سالم است. هدف اصلی این تحقیق سنجش فضایی میزان دست یابی به شاخص های شهر سالم در مراکزشهرستان های استان کرمان می باشد.
روش بررسی : به منظور دستیابی به هدف تحقیق در این مطالعه از 4 شاخص اقتصادی – اجتماعی،زیست محیطی، خدمات بهداشتی و شاخص سلامت و در مجموع 26 زیر معیار استفاده شده است.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظه ای در مراکز شهرستانهای منطقه مورد مطالعه از نظر رسیدن به مشخصه های شهر سالم وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهدکه همه 23 شهر استان مورد مطالعه از ایده آل تعریف شده شهر سالم فاصله دارند. همچنین شهر کرمان با توجه به اینکه مرکز استان است اما در رتبه بندی نهایی با ارزش ویکور 32 در رتبه پنجم (وضعیت متوسط)قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات