مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زندگی و توسعه جوامع انسانی مستلزم تولید ومصرف انرژی است، لزوم توجه به محیط زیست و فناپذیر بودن منابع فسیلی جهت تولیدانرژی،‌ توجه بشررا به استفاده از منابع تجدید پذیرانرژی معطوف کرده است. ایران باداشتن منابع غنی درزمینه انرژی های تجدید پذیر، مستعد به کارگیری این گونه انرژی ها بوده و این امر به خصوص در مورد انرژی های برق آبی به عنوان مهم ترین و اقتصـادی تــرین نــوع انرژی های تجدیدپذیر صادق است.
به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه برق آبی سردآبرود در فازهای ساختمانی و بهره برداری از ماتریس لئوپولد استفاده شد، که اثرات هر یک از این فازها بر روی محیط های فیزیکو شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه سردآبرود، در طی 4 نوبت آزمایش هایی بر روی آب انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود و اعداد به دست آمده از ماتریس و مقایسه اثرات در گزینه های عدم اجرا واجرا مشخص گردید که گزینه اجرا در فاز ساختما نی دارای امتیاز 62- و در فاز بهره برداری 69+ می باشد و گزینه عدم اجرا نیز در فاز ساختمانی دارای 51- امتیاز و در فاز بهره برداری دارای 82- امتیاز است که بعد از معدل گیری گزینه اجرا دارای 7+ امتیاز و گزینه عدم اجرا دارای 133- امتیاز بود.

کلیدواژه‌ها