بررسی الگوهای کشاورزی مناسب جهت آبیاری با پساب شهر سبزوار

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 هیات علمی- مرکزتحقیقات بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 کارشناس ارشد- موسسه اموزش عالی لامعی گرگانی

3 هیات علمی- دانشکده علامه طباطبایی- دانشگاه فرهنگیان

چکیده

زمینه و هدف: در ایران بخش بزرگی از آب مورد استفاده شـهرهای بزرگ به فاضلاب‌های شهری تبدیل می‌شود. با توجه به کمبود منابع آب کشور، پساب فاضلاب‌های شهری می‌توانند به عنـوان یکی از منابع مهم آب جایگزین ، در توسعه فضـای سـبز، کمربند سبز اطراف شهرها و مصارف کشاورزی بـه کارگرفتـه شـود.
روش بررسی: در پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر، ابتدا میزان سازگاری محصولات کشاورزی مختلف با آب مورد استفاده در آبیاری مطالعه گردید. برای بررسی الگوی مناسب کشاورزی توسط پساب، میزان تولید پساب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پساب شهر سبزوار تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بهترین کشت برای 2000 متر مکعب پساب خروجی روزانه با کیفیت نسبتاً خوب و در منطقه سبزوار با اقلیمی گرم و خشک و با خاک سبک و ماسه‌ای کاشت محصولاتی چون جو ، ذرت علوفه ای ، ارزن علوفه ای ، پنبه و یونجه و با احتیاط گندم است.
بحث و نتیجه گیری: بایستی از کاشت محصولات صیفی و سبزیجات به خاطر وجود آلودگی‌های ویروسی و انگلی و اقلیم منطقه به ویژه در فصل گرم ،که موجب افزایش املاح در سطح خاک می‌شود اجتناب شود. بهترین شیوه آبیاری استفاده از سیستم آبیاری زیر سطحی می باشد. گسترش پهنه زیر کشت محصولات در این منطقه موجب تثبیت خاک و کاهش اثرات مخرب بادها بر زندگی ساکنان شهر سبزوار خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات