راه‌کارهای دست‌یابی به آب‌زی‌پروری پایدار در استان گیلان با تأکید بر ابعاد محیط‌زیستی آن

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 رازی کرمانشاه

3 دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه و هدف: صنعت آب‌زی‌پروری به عنوان یک فعالیت کشاورزی بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم پایداری قرار دارد که می‌تواند با کم‌ترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه‌ی روستایی باشد. پژوهش حاضر با بررسی وضعیت فعلی آب‌زی‌پروری به دنبال تدوین راه‌کارهای دست‌یابی به آب‌زی‌پروری پایدار در استان گیلان با تأکید بر ابعاد محیط‌زیستی آن به انجام رسید.
روش بررسی: رویکرد کلی این تحقیق، کیفی است که به منظور تحلیل داده‌های آن از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. نمونه‌گیری به صورت هدف‌مند بوده و اعتبار یافته‌های تحقیق از طریق مثلث بندی تأیید شد. در تحقیق حاضر از روش‌های گوناگونی ( مصاحبه‌ی انفرادی و بحث گروهی) استفاده شد. هم‌چنین داده‌ها از منابع مختلف مانند اعضا و مدیران تعاونی‌های آب‌زی‌پروری، آب‌زی‌پروران و کارشناسان اداره کل شیلات استان گیلان به دست آمد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط فعلی برای دست‌یابی به آب‌زی‌پروری پایدار مدیریت نهاده، مدیرت تولید، مدیریت و کنترل پساب و بازاریابی مناسب مورد نیاز است. بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهادهایی ارایه گردید که می‌تواند به دست‌اندرکاران آب‌زی‌پروری استان جهت دست‌یابی به آب‌زی‌پروری پایدار کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات